Hoppa till huvudinnehåll

Kursplan

Grundläggande kursinformation

Utbildningsnivå: Tredje cykeln
Betyg: Underkänd/Pass; U/G
Ämne: Kvalitativa forskningsmetoder 
Svenskt namn: Kvalitativa forskningsmetoder 
Behörighetskrav: Kursen är öppen för doktorander med grundläggande kunskaper i samhällsvetenskaplig forskning.
Kursens examinator: Miguel A. Martínez (professor i bostads- och urbansociologi)

Tilltänkta läranderesultat:

I slutet av kursen ska du kunna
- Förstå nyckelbegrepp i utformningen av forskningsprojekt med kvalitativa metoder 
- Behärska tillräckliga färdigheter för att samla in data med kvalitativa metoder
- Genomföra analys av kvalitativa data i vetenskaplig forskning
- Kritiskt utvärdera användningen av kvalitativa metoder i vetenskapliga studier och rapporter

Undervisningsaktiviteter

Kursen kommer att presentera olika kvalitativa metoder och engagera studenterna i diskussioner om förutsättningarna för och användningen av dessa metoder. Studenterna kommer att lära sig att använda de olika metoderna genom praktiska tillämpningar.

Kursens aktiviteter

4.5 HP
Den kursdelen består av 5 föreläsningar och 5 seminarier, båda i realtid. Dessutom kommer en inledande online-presentation att introducera kursen, uppgifter och schema. Den obligatoriska litteraturen måste läsas före varje föreläsning och seminarium. Forskningsövningar och uppgifter kommer att genomföras självständigt, före föreläsningarna och seminarierna, och måste lämnas in inom tidsfristerna. Aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier efterfrågas.

Varje föreläsning kommer att följas av en diskussion i klassen om de tilldelade läsningarna och motsvarande fokusfrågor. Forskningsövningar kommer att delas elektroniskt i förväg och diskuteras under seminarierna.

3 HP

En metodologisk uppsats kommer att lämnas in i förväg och diskuteras på det avslutande seminariet.

I synnerhet gäller följande:
1. Föreläsningar. Varje föreläsning kommer att följas av en diskussion i klassen om den tilldelade läsningen och de motsvarande fokusfrågorna. 
2. Seminarier. Fem seminarier är planerade. Forskningsövningar bör genomföras innan de diskuteras och läsningen under seminarierna. Läs andra gruppmedlemmars uppgifter före seminariet. Specifika instruktioner för uppgifterna kommer att ges i förväg.
All frånvaro från seminarierna ska motiveras. I annat fall kommer ditt betyg att sänkas - om kompensationsuppgiften lämnas in; om inte, ges inget betyg.  
3. Metodologisk uppsats. Skriv en analytisk och reflekterande uppsats om kvalitativa metoder på 3 000 till 5 000 ord (utan att räkna referenserna). Alternativ 1: Granska en monografi (helst en doktorsavhandling) som har ett omfattande kapitel om kvalitativa metoder och som kan fungera som en viktig referens för din doktorsavhandling, om du använder kvalitativa metoder; diskutera kritiskt metodologiska aspekter (utformning, urval, validitet, genomförande, effekt på resultaten etc.).

Alternativ 2: Utveckla ett preliminärt metodologiskt kapitel i din doktorsavhandling baserat på kvalitativa metoder; motivera dina metodologiska beslut, planer, argument etc.

Examination

Betygen baseras på kvaliteten på studentens prestationer: 1) Forskningsövningar och deltagande i seminariediskussioner och föreläsningar (upp till 50%); 2) Metodologisk uppsats och presentation vid det slutliga seminariet (upp till 50%). I synnerhet
1) 3 forskningsuppgifter och deltagande i seminarier #1 till #4 räknas upp till 50 poäng: dvs. upp till 16,6 poäng per (uppgift + prestation) x 3
2) Den metodologiska uppsatsen räknas upp till 50 poäng (inklusive både den skriftliga texten och framförandet i seminarium #5)

Betygssystem: Underkänd (U) och Godkänd (G)

 

Assignment #1

(seminar #1)

Assignment #2

(seminar #2)

Assignment #3

(seminars #3 & #4)

Assignment #4

(seminar #5)

Total

Up to 50

Up to 50

Pass (G)

25+

25+

 

Om det finns motiverade särskilda skäl kan en examinator göra ett undantag från den angivna bedömningsmetoden och tillåta en student att bedömas med en annan metod. Exempel på särskilda skäl kan vara intyg om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets handikappsamordnare.

Kursens lärare

Miguel A. Martínez (professor i bostads- och stadssociologi) miguel.martinez@ibf.uu.se

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2023-09-08