Hoppa till huvudinnehåll

Kursplan

Poäng: 3 HP

Betyg: Underkänd/godkänd

Engelsk titel: Popular Science Writing in Swedish for Water researchers

Svensk titel: Populärvetenskapligt skrivande på Svenska för vattenforskare

Syfte

Syftet med kursen är att erbjuda verktyg för ett utvecklat skrivande, på svenska och för en bred publik. Ett uttalat mål är även att öka deltagarnas medvetenhet om normer och kommunikativa strategier för olika populärvetenskapliga och vetenskapliga genrer med fokus på svenska, men också i kontrast med engelska.

Mål

Kunskap och förståelse 

För godkänd kurs skall deltagare

•  Visa förmåga att reflektera över och tillämpa retoriska mönster i

populärvetenskapliga sammanfattningar, populärvetenskapliga tidskriftsartiklar och pressmeddelanden skrivna på svenska.

•  Visa förmåga att beskriva och kontrastera några vanligt förekommande sätt att strukturera information inom populärvetenskapliga genrer och pressmeddelanden skrivna på svenska och engelska.

•  Visa förmåga att kontrastera populärvetenskapligt och vetenskapligt skrivande på svenska och engelska, genom att identifiera några potentiella skillnader på text och meningsnivå mellan genrer och mellan språk.

 

Färdighet och förmåga 

För godkänd kurs skall deltagare

•  Visa förmåga att reflektera över en skrivprocess där man förmedlar vetenskap till allmänheten (utkast, redigering, revision).

•  Visa förmåga att analysera, diskutera och utveckla skrivande av

populärvetenskapliga sammanfattningar, populärvetenskapliga tidskriftsartiklar och pressmeddelanden i sin vetenskapliga disciplin utifrån givna modeller och kollegiala diskussioner.

•  Visa förmåga på att ge konstruktiv kollegial återkoppling, såväl skriftligt som muntligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

•  För godkänd kurs skall deltagare kunna visa engagemang i kollegiala diskussioner kring skrivande och text. 

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till vattenforskare som vill utveckla sin förmåga att popularisera

forskningsresultat. I kursen ingår flera olika läs- och skrivövningar. Textstruktur utgör en central del i kursen varför såväl retoriska strukturer som allmän informationsstruktur behandlas. Kommunikativa strategier inom vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande och kontrastiv diskursanalys (svenska/engelska) utgör viktiga delar i kursen liksom kollegial återkoppling och olika publiceringskonventioner. Kursen tillämpar ett processorienterat

skrivande där kursdeltagarna tränas i att integrera återkoppling från andra kursdeltagare och kursansvariga i sina texter, samt i att reflektera över denna process. 

Undervisningsverksamhet:

Föreläsningar, seminarier, övningar

Examination:

Examinationen baseras på skriftliga uppgifter. Obligatorisk närvaro vid alla seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, respons från kollegor.

Förutsättningar:

Kursen är öppen för doktorander och deltagare från vattensektorn.

Examinator:

Michael Cimbritz

Litteratur:

Tillhandahålls under kursen

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2021-11-15