Hoppa till huvudinnehåll

Kursplan

Krediter: 3 hec

Betyg: Underkänd/godkänd

Engelska namnet: Stormwater management

Svenskt namn: Dagvatten

Tilltänkta läranderesultat

Kursen ger följande kunskaper/förmågor:

  • Beskriva urban hydrologi och dess inverkan på dagvattenavrinning.
  • Beskriva och karakterisera kvaliteten på dagvatten och snö.
  • Beskriva hur dagvatten från tätorter påverkar naturmiljöer med avseende på både flöden/volymer och kvalitet.
  • Förklara och jämföra funktionen hos olika typer av blågrön infrastruktur för att uppnå en hållbar dagvattenhantering med inriktning på rening och retention.
  • Beskriva ekosystemtjänster som är kopplade till blågrön infrastruktur.
  • Känna till olika datormodeller för dagvattenhantering och kunna använda utvalda modeller på en grundläggande nivå.
  • Beräkna dagvattenflöden och volymer med den rationella metoden och känna till alternativa metoder för dessa beräkningar.

Kursen omfattar tre dagar med schemalagda föreläsningar och seminarier. Inspelade föreläsningar kompletterar kursen. Två individuella uppgifter ger i) djupare kunskap om en utvald dagvattenanläggning och ii) ett vetenskapligt perspektiv på dagvattenhantering.

Examination

Examinationen baseras på de individuella uppgifterna och deltagaren måste närvara vid alla schemalagda kursaktiviteter och aktivt delta i diskussionerna.

Förutsättningar

Kursen är öppen för doktorander och för deltagare från vattensektorn. 

Examinator

Godecke Blecken 

Litteratur

Tillhandahålls under kursen

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2021-11-15